TOUR: SƠN LA – CHÙA BÁI ĐÍNH – THUNG NHAM – TAM ĐẢO – SƠN LA

Địa chỉ: SƠN LA - CHÙA BÁI ĐÍNH - THUNG NHAM - TAM ĐẢO - SƠN LA

Giới thiệu chung