TOUR: VIỆT TRÌ – ASIAN RESORT (4*)- VIỆT TRÌ

Địa chỉ: VIỆT TRÌ - ASIAN RESORT (4*)- VIỆT TRÌ

Giới thiệu chung